af Jan P. Olsen

14. juni 2023

min. læsetid

prompt engineering

Hvad er prompt engineering?

Prompt engineering er processen med at skabe og finjustere prompts, dvs. de instruktioner eller spørgsmål, der gives til en AI, især store sprogmodeller, for at generere specifikke og nyttige output. Det kræver en kombination af teknisk forståelse, kreativitet, kritisk tænkning og kommunikationsevner. En dygtig prompt engineer kan udnytte AI’s potentiale og styre dens output for at opnå ønskede resultater, fra at skrive i en bestemt stil til at generere løsninger på komplekse problemer.

Og hvordan bliver du en ”prompt engineer” uden at have en teknisk baggrund?

At forstå, hvorfor store AI-modeller opfører sig, som de gør, er en kunst. Selv de mest erfarne tekniske eksperter kan blive forvirrede over de uventede evner hos store sprogmodeller (LLM’er), som er de fundamentale byggesten i AI-chatbots som ChatGPT.

Det er derfor ikke overraskende, at prompt engineering og viden om hvordan man får de bedste svar ud af AI er blevet eftertragtet. Kan du det, er du sikret et godt job fremover!

Men hvad går dette job egentlig ud på?

Professionelle prompt engineers (eller prompt ingeniører på dansk) bruger deres dage på at finde ud af, hvad der får AI til at tikke. Ved hjælp af omhyggeligt udformede prompts med præcise verber og ordforråd, tager de chatbots og andre typer af generativ AI til deres grænser, afslører fejl eller nye problemer.

Rolle-specifikationerne varierer fra organisation til organisation, men generelt stræber en prompt engineer efter at forbedre maskin-genererede outputs på en måde, der kan reproduceres. Med andre ord, de prøver at afstemme AI’s adfærd med menneskelig intention.

Hvorfor prompt engineering ikke kun er for tekniske folk

Selvom exceptionelle prompt engineers besidder en sjælden kombination af disciplin og nysgerrighed, bruger de ved udvikling af gode prompts også universelle færdigheder, der ikke er begrænset til computer videnskabens område.

Fremkomsten af prompt engineering åbner op for bestemte aspekter af generativ AI-udvikling for kreative mennesker med et mere varieret færdighedssæt, og en stor del af det har at gøre med no-code innovationer. I en tweet i januar 2023 udtalte Andrej Karpathy, Teslas tidligere direktør for AI, at det “hotteste nye programmeringssprog er ’engelsk’.”

Så du behøver ikke være ingeniør eller nørd for at blive god til at lave de rigtige prompt, men lidt teknisk snilde, systematik og nysgerrighed er vigtige ingredienser for at få et godt udbytte fra f.eks. ChatGPT.

På en måde kompenserer en god prompt engineer for AI’s begrænsninger: AI chatbots kan være gode til syntaks og ordforråd, men har ingen førstehåndserfaring med verden, hvilket gør AI-udvikling til en tværfaglig bestræbelse.

Nogle eksperter stiller dog spørgsmålstegn ved rollens værdi på længere sigt, da det bliver muligt at få bedre outputs fra selv klodsede prompts. Men der er utallige brugstilfælde for generativ teknologi, og kvalitetsstandarderne for AI-outputs vil fortsat stige. Dette betyder, at prompt engineering som et job (eller i det mindste en funktion inden for et job) ikke vil forsvinde foreløbigt.

5 ikke-tekniske prompt engineering færdigheder (som du sandsynligvis allerede har)

De daglige aktiviteter for en prompt engineer bør være af interesse for enhver, der interagerer med generativ AI af to meget gode grunde:

  1. Det belyser teknologiens evner og begrænsninger.
  2. Det giver folk en god forståelse af, hvordan de kan bruge færdigheder, de allerede har, til at have bedre samtaler med AI.

Her er et kig på fem ikke-tekniske færdigheder, der bidrager til udviklingen af AI-teknologi gennem det vi kalder prompt engineering.

1. Kommunikation

Ligesom projektledere, lærere eller enhver, der regelmæssigt briefer andre om, hvordan man succesfuldt fuldfører en opgave, har prompt engineers brug for at være gode til at give instruktioner. De fleste mennesker har brug for mange eksempler for at forstå instruktioner fuldt ud, og det samme gælder for AI og især ChatGPT.

2. Faglig ekspertise

Skal du være en dygtig prompt engineer, skal du have forstand på det område, du beskæftiger dig med. Du kan f.eks. ikke lave gode prompts til brug for marketing, hvis du ikke er ekspert på området. For du er nødt til at sikre at svarene, der kommer ud af dine prompts er rigtige og af en vis (høj) kvalitet.

Faglig ekspertise, uanset om det er inden for sundhedsvæsenet, jura, marketing eller generel sagsbehandling, er nødvendig for at skabe kraftfulde prompts. Djævlen er i detaljen, og reel erfaring tæller meget, når man taler med AI.

3. Sprog

For at få AI til at lykkes skal den fodres med intention. Derfor har folk, der er dygtige til at bruge verber, ordforråd og den rigtige tone for at udtrykke et overordnet mål, gode forudsætninger for at forbedre samtalen med AI.

I stedet for at bruge programmeringssprog bruger AI-prompting prosa, hvilket betyder, at du bør slippe din indre sprognørd løs, når du udvikler prompts.

4. Kritisk tænkning

Generativ AI er fantastisk til at syntetisere store mængder information, men den kan hallucinere (det er faktisk en reel teknisk term). AI-hallucinationer opstår, når en chatbot er trænet eller designet med dårlig kvalitet eller utilstrækkelig data. Når en chatbot hallucinerer, spytter den simpelthen falsk information ud (på en ret autoritativ, overbevisende måde). Du har sikkert læst om de fejl, ChatGPT f.eks. har.

Som prompt engineer skal du tage alle svar med kritiske briller og gerne udfordre modellen, hvis AI kommer med et for dårligt svar eller med en for lav kvalitet.

Dette understreger, at det at have det rette (høje) niveau af kendskab til emnet er nøglen. Du skal ikke risikere at producere noget via AI, som ikke er pålideligt.

5. Kreativitet

At prøve nye ting er selve definitionen af kreativitet, og det er også essensen af god prompt engineering.

Det er vigtigt at være præcis med sprog, men der skal også kastes lidt eksperimentering ind i det. Jo større en AI model, desto større er kompleksiteten, og dermed jo højere er potentialet for uventede, men potentielt fantastiske, resultater.

Ved at prøve en række forskellige prompts og derefter finjustere disse instruktioner baseret på resultaterne, kan brugere af generativ AI øge sandsynligheden for at komme op med noget virkelig unikt og af høj kvalitet.

Brug dine talenter i dine ChatGPT prompts

At kende de teknikker og strategier, som prompt engineers bruger, hjælper alle typer af generativ AI-brugere. Det giver dig en bedre forståelse af, hvordan du strukturerer dine samtaler med AI, hvilket fører til bedre resultater.

Som tidligere nævnt behøver du ikke nødvendigvis en dyb teknisk baggrund. Det kræver derimod en bred vifte af færdigheder og talenter, som mange mennesker allerede besidder.

Dette er gode nyheder for folk med en række forskellige baggrunde, som ønsker at gøre en forskel i den spændende verden af AI. Den kreative, kommunikative, erfarne person, der er i stand til at tænke kritisk, kan gøre det godt som en prompt engineer.

Hvordan kan du gøre dine prompts bedre

Prompt engineering er en relativt ny disciplin, og forskellige metoder er stadig under udvikling. Her er nogle af de metoder, du selv kan bruge i dine prompts:

Brug af præcise verber og vokabular

En vigtig faktor i effektiv prompt engineering er at bruge præcise verber, ord og sprog, der kan guide AI’s respons. Dette kan kræve en vis mængde eksperimenteren for at finde de rette ord og sætningsstrukturer.

Multiple-choice prompts

En anden metode er at give AI’en flere valgmuligheder for svar. Dette kan gøre det lettere at styre AI’ens output og sikre, at det er relevant og nyttigt.

Systematisk afprøvning af prompts

En stor del af prompt engineering består af systematisk at afprøve forskellige prompts for at se, hvilke der fungerer bedst. Dette kan involvere at lave små ændringer i en prompt og se, hvordan det påvirker AI’ens respons.

Analyse af AI output

Efter at have sendt en prompt og modtaget en respons fra AI, er det vigtigt at analysere dette output. Dette kan involvere at vurdere, hvor godt svaret opfylder de forventede kriterier, og om der er eventuelle fejl eller mangler, der skal rettes.

Brug af kontekst

I mange tilfælde kan det være nyttigt at give AI nogle kontekstuelle oplysninger sammen med prompten. Dette kan hjælpe AI med bedre at forstå, hvad der forventes af den. Man kan også kalde det baggrundsinformation, som man føder AI’en med.

Iterativ forbedring

Som med enhver form for udvikling, involverer prompt engineering ofte en proces med iterativ forbedring, hvor prompts konstant testes, evalueres og raffineres.

Prompt biblioteker

Prompt-biblioteker er samlinger af foruddefinerede eller forudprogrammerede prompts, der kan bruges til at guide en AI’s svar. De kan være meget nyttige i mange forskellige sammenhænge, herunder marketing.

Disse biblioteker kan bruges til at hjælpe dig med at generere kreative ideer, lave markedsundersøgelser, skabe indhold og meget mere. For eksempel, kan et prompt-bibliotek indeholde en række forskellige prompts designet til at generere ideer til blogindlæg, sociale media posts eller andre former for marketingindhold. Ved at bruge disse prompts, kan du hurtigt og effektivt generere en lang række forskellige ideer, som du derefter kan udvikle og bruge i din marketing.

Brug Chain of thoughts prompting i marketing

Chain of thoughts prompting eller sekvens prompting er en effektiv metode inden for prompt engineering. Denne tilgang handler om at guide AI igennem en sekvens af tanker eller trin for at nå frem til et svar. Det kan være særligt nyttigt i situationer, hvor et problem kræver flere trin for at blive løst, eller hvor det kan være nyttigt at kunne forstå, hvordan AI kom frem til sit svar.

Chain of thoughts prompting kan hjælpe med at gøre AI’s tankeprocesser mere gennemsigtige, og kan også gøre det lettere at styre AI’s output. Dog kræver det også en dybere forståelse af problemet og kan være mere tidskrævende end mere direkte prompting metoder.

“Chain of thoughts prompting” kan bruges på mange kreative måder inden for marketing. Her er nogle idéer:

Markedsundersøgelser

Du kan bruge en sekvens af prompts til at guide AI gennem processen med at indsamle og analysere markedsdata. For eksempel, kan du starte med at bede AI om at finde oplysninger om et bestemt marked eller en bestemt forbrugergruppe, derefter bede den om at analysere disse data for at identificere vigtige tendenser eller mønstre, og endelig bede den om at generere anbefalinger baseret på denne analyse.

Produktudvikling

Du kan bruge en sekvens af prompts til at guide AI gennem processen med at udvikle nye produktideer. For eksempel, kan du starte med at bede AI om at overveje et bestemt problem, som dine kunder måtte have, derefter bede den om at generere ideer til produkter, der kunne løse dette problem, og endelig bede den om at vurdere, hvilke af disse ideer, der ville være mest levedygtige.

Kampagneplanlægning

Du kan bruge en sekvens af prompts til at guide AI gennem processen med at planlægge en marketingkampagne. For eksempel, kan du starte med at bede AI om at overveje et bestemt mål for kampagnen, derefter bede den om at generere ideer til, hvordan dette mål kan opnås, og endelig bede den om at udvikle en detaljeret plan for gennemførelsen af disse ideer.

Produktion af indhold

Du kan bruge en sekvens af prompts til at guide AI gennem processen med at skabe indhold til din website eller øvrige marketing. For eksempel, kan du starte med at bede AI om at overveje et bestemt emne, derefter bede den om at generere ideer til artikler eller blogindlæg om dette emne, og endelig bede den om at skrive det faktiske indhold baseret på disse ideer.

I hver af disse tilfælde hjælper “chain of thoughts prompting” med at styre AI’s tænkeproces og sikrer, at den producerer resultater, der er relevante og nyttige for din marketingindsats.

Afrunding

Prompt Engineering er et voksende felt, der spiller en nøglerolle i udviklingen af generativ AI. Selvom det tekniske aspekt er vigtigt, er det tydeligt, at prompt engineering også kræver en bred vifte af andre evner, herunder kritisk tænkning, kreativitet, kommunikationsevner og viden om forskellige emner. Gennem metoder som ‘Chain of Thoughts Prompting’ og brugen af prompt biblioteker, kan du effektivt styre AI’s output, hvilket gør det muligt for AI at fungere i forskellige brancher og anvendelsesområder, herunder markedsføring.

Som teknologien fortsætter med at udvikle sig, vil behovet for de rigtige prompts kun blive større. Derfor er det værd at investere tid og ressourcer i at forstå dette felt, uanset om du er en teknologisk ekspert eller en kreativ professionel.

I sidste ende er målet med prompt engineering at udnytte de utrolige muligheder, som AI tilbyder, og samtidig sikre, at dens brug er i overensstemmelse med menneskelig intention og etik. Med de rette færdigheder og værktøjer kan vi alle bidrage til dette spændende og vigtige arbejde.

Hvis du vil have hjælp til at blive bedre til at udfærdige prompts eller rådgivning om, hvordan du kan udnytte AI og ChatGPT i din forretning, er du velkommen til at kontakte os.

Om forfatteren 

Jan P. Olsen

Giv en kommentar

Din e-mail adresse bliver ikke offentliggjort. Påkrævede felter er markeret.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Ultimative SEO Hemmeligheder


7 Skudsikre
SEO Strategier

Få denne Gratis E-Bog

7 skudsikre SEO strategier til masser af trafik.